Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Ki kikukuryu

Ki kikukuryu

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £525.00 Sale

Ki kikokuryu

Breeder: Aoki

Age: Sansai 

Sex: Female