We are now running on Winter Shop Opening Hours. Please Call us for appointment: 01525 229140 or 07528178357

Ki kikukuryu

Ki kikukuryu

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £525.00 Sale

Ki kikokuryu

Breeder: Aoki

Age: Sansai 

Sex: Female