We are open for the Spring & Summer times. Please Call us: 01525 229140

Koi 38

Koi 38

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Goshiki

Age: Tosai

Breeder: Saito

Size: 20cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries