Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Koi 38

Koi 38

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Goshiki

Age: Tosai

Breeder: Saito

Size: 20cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries