Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Koi 4

Koi 4

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Koromo

Age: Tosai

Breeder: Marusho

Size: 22cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries